Samsung Galaxy J7 Pro Display Problem

Samsung Galaxy J7 Pro Display Problem
Posted by Admin
Your Ads Here

Múc 2 cuộn dây kia ra thay thế rồi đo tụ nào chạm gỡ ra hoặc thay thế là done.Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Newer Posts Newer Posts Older Posts Older Posts

Related Posts

Your Ads Here

Comments

Post a Comment
Loading comments...