Nokia 130 (TA-1017) loses display Nokia 130 (TA-1017) loses display 0
Nokia 130 (TA-1017) loses display

Nokia 130 (TA-1017) loses display

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi hoặc thảo luận xin vui lòng đọc ở đây!
Vui lòng tắt AdBlock hoặc thêm trang web của chúng tôi vào Danh sách trắng để hỗ trợ Mobile Repair
Đọc ở đây! Mobile Repair Điều khoản và Quy tắc

image quote pre code